Ogólne Warunki Sprzedaży

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo DELTA-ZIEŃĆ, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
1.2 Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot zwany dalej „Kupującym”.
1.3 Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z Ogólnymi warunkami sprzedaży leży po stronie Kupującego.
1.4 Poniższe warunki uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z dniem zawarcia umowy.

2. Ceny, ilość i jakość.

2.1 Podawane ceny są cenami netto EXW wg Incoterms 2010 (chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej). Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2.2 Wykonanie zamówienia zgodnie z zawartymi w nim danymi czyni zadość należytemu wykonaniu umów.
2.3 Z przyczyn technologicznych zastrzegamy sobie prawo dostaw o zmienionej ilości.

3. Płatność.

3.1 Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.
3.2 Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 21 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

4. Zmiany w zamówieniu.

4.1 Zmiany w zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
4.2 W przypadku odstąpienia Kupującego od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 30% wartości netto złożonego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Koszty te określa Sprzedawca.
4.3 Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemna pod rygorem nieważności.

5. Realizacja zamówienia i czas dostawy

5.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, powstałą z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5.2 W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego.
5.3 Bieg czasu dostawy rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem zlecenia lub po dokonaniu uzgodnień odnośnie wszelkich dokumentów i ewentualnych zapytań lub po otrzymaniu przedpłaty, jeżeli taka została ustalona przez strony.
5.4 Czas dostawy przedłuża się o okres przez który zamawiający znajduje się w zwłoce ze swoimi zobowiązaniami wobec Sprzedawcy.

6. Odbiór i dostawy towarów.

6.1 Zamówione towary wysyłane są na koszt Kupującego. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez Sprzedawcę.
6.2 Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.
6.3 Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 6.2 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.

7. Gwarancja i reklamacje.

7.1 Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary, liczonej od daty sprzedaży (chyba, że w ofercie ustalono inaczej).
7.2 Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości towaru netto.
7.3 Koszty dostarczenia reklamowanych przez Kupującego towarów do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
7.4 Kupujący ma obowiązek zagwarantowania dostawcy niezbędnego czasu i okazji do usunięcia wad według jego słusznego uznania. Jeśli odmówi on tego, to dostawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady.
7.5 Odpowiedzialność za wady nie dotyczy naturalnego zużycia, ponadto szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek błędnej lub niestarannej obsługi, nadmiernej eksploatacji, niewłaściwych środków eksploatacyjnych, niewłaściwego przechowywania oraz takich wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, które nie są przewidziane zgodnie z umową.

7.6 Producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez działanie osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne.

7.7 Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia plomby producenta.
7.8 Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w okresie 14 dni tzn. Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad w ciągu 21 dni roboczych od terminu uznania reklamacji przez Sprzedającego.
7.9 W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy termin wymiany towaru na nowy może ulec wydłużeniu do 6 tygodni.
7.10 Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7.11 Jeżeli towar został wyprodukowany na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych danych technicznych dostarczonych przez Kupującego, wówczas gwarancja będzie ograniczona do wad tkwiących w wyrobie, a wynikających z niezgodności wykonania przez Producenta z danymi wskazanymi Kupującego

7.12 Gwarancja traci moc natychmiast w przypadku, gdy Kupujący lub osoba trzecia bez upoważnienia Producenta dokona przeróbki lub naprawy dostarczonego towaru.

8. Zakres odpowiedzialności.

8.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

9. Postanowienia końcowe.

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.2 Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

10. Ochrona danych osobowych.

10.1 Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez SPRZEDAJĄCEGO działalność gospodarczą. KUPUJĄCEMU przysługują wszelkie uprawnienia wynikające w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.